Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez TUATARA Sp. z o.o.

Zachowanie poufności oraz ochrona danych osobowych jest dla Tuatara Sp. z o. o. (dalej: Tuatara, Spółka) niezwykle ważne i chcemy, aby każda osoba, której dane przetwarzamy wiedziała, że stosujemy odpowiednie środki ochrony danych. Dlatego w związku wdrożeniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Spółka m.in.:

 • powołała zgodnie z art. 37 RODO Inspektora Ochrony Danych, który nadzoruje przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych,
 • wdrożyła na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 RODO dokumentację dotycząca ochrony danych osobowych tj.: Politykę Ochrony Danych, w tym procedury zarządzania systemem informatycznym,
 • zastosowała środki ochrony bezpieczeństwa danych o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. f) RODO.

Celem wdrożenia ww. środków jest zapewnienie należytej ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Tuatara jako administratora danych, a dotyczących m.in. Klientów, Kontrahentów, Pracowników, Współpracowników oraz innych osób prowadzących korespondencję ze Spółką.

Dane osobowe przetwarzane są w związku z (kliknij na cel przetwarzania aby zapoznać się ze szczegółową klauzulą informacyjną):

Zebrane dane osobowe przechowywane są wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Jeśli okaże się, że dane osobowe muszą zostać przekazane poza obszar EOG zostaną zastosowane w zależności od potrzeby Standardowe klauzule umowne oraz Tarcza prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.

Tuatara przetwarza dane osobowe wyłącznie przez okres wskazany w przepisach prawa albo dopóki będą one niezbędne do realizacji celu przetwarzania.

Każda osoba, której dotyczą przetwarzane dane ma prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • wniosku o usunięcie danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadkach, o których mowa w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Osoba, która uważa, że jej dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może wnieść skargę do organu nadzorczego:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących Pani/Panu praw, prosimy o kontakt mailowy z:

Inspektor ochrony danych

Piotr Janiszewski
E: iod@tuatara.pl

Obowiązek informacyjny Tuatara

Administratorem Państwa danych osobowych jest Tuatara Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305), przy Alejach Jerozolimskich 181 B (dalej Tuatara)

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane?

Państwa dane będą przetwarzane w celu przekazywania Państwu  ofert marketingowych TUATARA.

Podstawą przetwarzania przez TUATARA Państwa danych osobowych w celach marketingowych przez TUATARA odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj.  prawnie uzasadnionego interesu w postaci kierowania do Państwa treści marketingowych.

Skąd mamy Państwa dane?

Państwa dane zostały zebrane ze źródeł powszechnie dostępnych w Internecie np. portale społecznościowe.

Komu będą przekazywane Państwa dane?

TUATARA będzie przekazywać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz TUATARA. Podmioty, którym powierzono przetwarzanie Państwa danych osobowych należą w szczególności do kategorii dostawców rozwiązań infrastrukturalnych i mogą przetwarzać Państwa dane osobowe w państwie trzecim. Podmioty te mogą również wykorzystywać do przetwarzania Państwa danych osobowych dalsze podmioty, które przetwarzać je będą w państwie trzecim. Do kategorii odbiorców którym TUATARA powierzyło przetwarzanie danych osobowych należą również: jego podwykonawcy, dostawcy oraz zewnętrzne podmioty współpracujące z TUATARA.

Państwa dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych o ile podmioty mające siedzibę w tych krajach wdrożyły odpowiednie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych, tj. gdy wobec takiego kraju wydana została decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony lub gdy dane przekazywane są w oparciu o inne mechanizmy zapewniające równoważny poziom ochrony, w szczególności Standardowe Klauzule Umowne lub Wiążące Reguły Korporacyjne.

TUATARA nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych innym odbiorcom poza tym, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz TUATARA, chyba że do przekazania będzie zobowiązana na podstawie przepisów prawa, bądź przekazanie  będzie wynikało ze stosunku łączącego Państwa z TUATARA.

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane?

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres 3 lat nie później niż do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu na adres:iod@tuatara.pl

Jakie mają Państwo prawa?

Przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 2. sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 3. żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;
 6. przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Dodatkowe Informacje

 1. Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcą skorzystać z przysługujących Państwu praw, należy skontaktować się z: Inspektor Ochrony Danych: Piotr Janiszewski, e-mail: iod@tuatara.pl

Kontakt

Tuatara Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305), przy Alejach Jerozolimskich 181 B